Cultuurvisie Midden-Holland

Midden-Holland is een regio van diversiteit, met contrasten tussen stad en land, tussen boomgaarden en polders en tussen mensen onderling. Het is een regio met een rijke historie, die overal terug te vinden is, in haar erfgoed, haar water, haar land en haar bedrijvigheid. Het heeft met Gouda één grote kern met een brede culturele infrastructuur voor de gehele regio en heeft daarnaast vele kleine kernen met ieder hun eigen culturele structuur en identiteit. De cultuurparticipatie van de inwoners van Midden-Holland is hoog. Dat blijkt uit het grote aantal culturele verenigingen, dat actief is in de regio, maar ook uit het grote aantal culturele initiatieven en evenementen, dat er georganiseerd wordt.

Actieve cultuurparticipatie
Midden-Holland heeft er de afgelopen jaren voor gekozen dat wat goed ging te behouden en dat wat beter kan te verbeteren. Er is voor gekozen samen met het culturele veld te kijken hoe het best invulling gegeven kan worden aan de doelstellingen van het Fonds Cultuurparticipatie. Er zijn gesprekken, overleggen, voorlichtingsavonden en een conferentie georganiseerd. Culturele instellingen, verenigingen en de verantwoordelijke ambtenaren en portefeuillehouders van de verschillende gemeenten zijn betrokken geweest bij de invulling van de  doelstellingen van het cultuurfonds.
Regio Midden-Holland bouwt de komende jaren voort op wat er bereikt is in de afgelopen jaren en stuurt daarbij op het borgen van cultuureducatie in het Primair Onderwijs.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Midden-Holland onderschrijft de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit van harte. Met name de actievere rol die scholen moeten spelen om cultuureducatie een stevige plek in het basisonderwijs te geven. Dit betekent dat het plan waarvoor de afgelopen jaren subsidie beschikbaar was, tot doel heeft om een samenwerking tussen verschillende organisaties te realiseren, zowel op cultureel gebied als organisaties gericht op het onderwijs. Het gaat erom zo optimaal mogelijk de culturele expertise in de regio Midden-Holland te koppelen aan de onderwijskundige expertise om te komen tot een zo groot mogelijk draagvlak vanuit het onderwijs. Daarbij moet gedacht worden aan doorlopende leerlijnen, koppeling van cultuureducatie aan het curriculum van de scholen en het realiseren van de kerndoelen zoals die door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het gebied van cultuureducatie voor het primair onderwijs zijn geformuleerd. De bestaande subsidieperiode, richt zicht op het verdiepen van hetgeen we hebben opgezet. Voor de uitvoering van de subsidieregeling werken we hierin samen met cultuurcentrum Parkvilla uit Alphen aan den Rijn.

Ramsey Nasr schreef in zijn betoog ‘Kunstonderwijs – een vaccin tegen waarheid!’:
“Wie op jonge leeftijd in aanraking komt met kunst, kan ervaren dat er een breder palet is dan de drie basiskleuren van zijn bestaan en dat de wereld niet stopt aan de voordeur. In een globaliserende wereld die steeds complexer wordt voor komende generaties, zijn zulke ervaringen noodzakelijk.”

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen