Sociaal Domein

Zorgzaam en verbonden

Vanaf 2015 hebben gemeenten diverse taken gekregen binnen het sociaal domein. Het gaat om de beëindiging van delen van de AWBZ, waardoor de doelgroep onder de Wmo komt, de Jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet. Deze decentralisaties hebben gevolgen voor gemeenten, zorgaanbieders en vele inwoners.  Het kabinet heeft besloten een aantal beleidsvelden te decentraliseren naar gemeenten en tegelijkertijd te bezuinigen op de uitgaven.
Het programma ‘sociaal domein’ staat daarom vooral in het teken van de decentralisaties.

Transitie en transformatie
De decentralisaties in het sociale domein zijn niet alleen een bestuurlijke overgang van de taken (transitie), maar ook het anders gaan regisseren en invullen van beleidsruimte (transformatie). Zij vragen namelijk ook een verandering in werk- en denkwijze binnen de maatschappij en de zorg die wordt aangeboden. Er wordt een verandering in de verhouding tussen de burger en de gemeente gevraagd, tussen burgers onderling en tussen aanbieders en de overheid. Deze verandering houdt in dat de rol van de gemeente kleiner wordt en dat de gemeente de burger zelf eerst oplossingen voor sociaal maatschappelijke vragen laten zoeken alvorens zelf iets te gaan ondernemen. De veranderingen moeten leiden tot een samenleving waarin burgers optimaal kunnen (blijven) meedoen, waar organisaties optimaal samenwerken en waar de kosten in de hand worden gehouden.

Een gezamenlijke visie
Om deze uitdagingen binnen het sociale domein te kunnen oppakken is een gezamenlijke visie op het sociale domein vastgesteld. De kernboodschap van die visie is dat iedere inwoner volop meedoet in de samenleving. Die kernboodschap is vertaald in een zevental speerpunten:

  • Inwoners staan centraal
  • De gemeente voert regie en stuurt op resultaat
  • Eigen kracht vormt de basis
  • Iedereen kan meedoen
  • Investeren in preventie
  • Eén cliënt/gezin - één aanpak - één regisseur
  • Iedereen geeft het goede voorbeeld

afbeelding visie op sociaal domein in Midden-Holland

Een knooppunt van netwerken

De samenwerking berust op een stevige basis. Op tal van terreinen wordt actief samengewerkt, denk aan onderwerpen als het Actieplan Jeugdwerkloosheid, de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Vanuit deze basis is ook de samenwerking rondom de decentralisaties opgestart en vormgegeven, lokaal waar het kan, regionaal en bovenregionaal waar het moet. Er vindt ook samenwerking plaats met andere steden en regio’s.  Er is dus sprake van een robuuste samenwerking, die flexibel genoeg is om op deelterreinen meer partners erbij te betrekken.

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: 
Cookie-instellingen