Sociaal Domein

Sociaal Domein biedt zorg en ondersteuning

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp, de maatschappelijke ondersteuning en de participatie van hun inwoners. ‘Sociaal Domein’ is het verzamelwoord van deze terreinen, waartoe in Midden-Holland alleen jeugd en maatschappelijke ondersteuning worden gerekend. Het is een breed veld en van grote invloed op het welbevinden van mensen. Vooral voor inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben.

Zij kunnen een beroep doen op hun eigen gemeente, die laagdrempelige zorg en ondersteuning beschikbaar stelt. De gemeenten van Midden-Holland werken samen bij het inkopen van zorg op basis van een doorverwijzing zoals dagbesteding, complexe opvoedingsvraagstukken of psychische problemen. Hiervoor is een regionale contractmanagementorganisatie (RDS) opgericht: www.nsdmh.nl. Deze organisatie sluit contracten met aanbieders van jeugdzorg, begeleiding en huishoudelijke hulp voor ouderen, beschermd wonen, doelgroepenvervoer, hulpmiddelen, toezicht en jeugdbescherming.

Naast het afsluiten en beheren van de contracten werken de gemeenten van Midden-Holland samen aan een serie programma’s die zich voortdurend ontwikkelen. Het gaat om:

  • Maatschappelijke zorg;
  • Gewoon thuis jeugd;
  • Jeugdigen beter beschermen;
  • Geweld hoort nergens thuis;
  • Aansluiting jeugdhulp-passend onderwijs;
  • Volumebeheersing specialistische jeugdzorg;
  • Kwaliteit & toezicht;
  • Gedeelde zorg.

Deze programma’s gaan over de realisatie van voorzieningen voor beschut wonen (in samenspraak met de wethouders wonen), gespecialiseerde jeugdfaciliteiten, voorkomen van geweld, samenwerking met (speciaal) onderwijs, instroom en uitstroom in de zorg, kwaliteitseisen van diensten en producten, juridische kaders, zorg in de wijken en het juiste gebruik van zorggelden.

Stijgende kosten

Een groot thema binnen het sociaal domein zijn de stijgende kosten. Die kosten nemen sterk toe omdat steeds meer jonge en oudere inwoners een beroep doen op de jeugdhulp, de huishoudelijke hulp en andere voorzieningen. Ook de prijzen van deze diensten en voorzieningen stijgen. Hierdoor kunnen zowel de voorzieningen binnen het sociaal domein als de dienstverlening van gemeenten op andere terreinen onder druk komen te staan.

De wethouders sociaal domein van de regio willen en moeten daarom de kosten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning terugdringen. Zij voeren deze taak (in samenspraak met het Rijk, zorgaanbieders, gemeenteraden en cliënten) uit vanuit de overtuiging dat inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid zijn voor hun situatie en/of die van hun kinderen. Zorg en ondersteuning voor iedereen die dat echt nodig heeft, blijft altijd beschikbaar.

foto van jongere bij maatschappelijk werk

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen