Verkeer en Vervoer

Bereikbare regio

Regio Midden-Holland is bijzonder centraal gelegen in de Randstad. We zijn goed bereikbaar, maar ook kwetsbaar. De toenemende mobiliteit als gevolg van groei zet de bereikbaarheid onder druk. Maar we hebben een hele goede kans om de verkeersdruk goed te verdelen. Enkele slimme aansluitingen erbij en investeringen in OV kunnen onze bereikbaarheid naar de toekomst borgen. We geven ruimte aan bovenregionale werkgebieden (glastuinbouwbouw en logistiek) en het ontwikkelen van aantrekkelijke, bereikbare en duurzame woonmilieus, zonder files of wachtrijen op lokale wegen en N-wegen.

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 

Samen met stakeholders is een Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) opgesteld. Het heeft een tijdshorizon van 2025 met een doorkijk naar 2030. Het plan bestaat uit een drietal onderdelen: een strategisch kader, een beleidsvisie en een operationeel uitvoeringsprogramma met concrete en kansrijke regionale projecten. Het RVVP vormt een basis voor subsidies, investeringen en gemeentelijke mobiliteitsvisies en vergemakkelijkt een gezamenlijk en slagvaardig optreden naar derden toe.
Door samen op te trekken met stakeholders is draagvlak ontstaan om actief gezamenlijke belangen te behartigen om de wensen effectief voor het voetlicht te brengen. Naast de gemeenten en alle wegbeheerders in Midden-Holland (Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), zijn zowel gemeente Alphen aan den Rijn als Woerden aangehaakt.

Regionale Mobiliteitsprogramma’s en Integrale Visies over Laadinfrastructuur

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gemeenten (georganiseerd per regio) aan de slag gaan met het opstellen van Regionale Mobiliteitsprogramma’s en Integrale Visies over Laadinfrastructuur. Daartoe zijn twee plannen van aanpak uitgewerkt:

  • Plan van aanpak ‘Actualisatie Uitvoeringsprogramma RVVP Midden-Holland en het daarin integraal opnemen van een Regionaal Mobiliteitsprogramma n.a.v. Klimaatakkoord’ 
  • Plan van aanpak ‘Integrale Visie Laadpaalinfrastructuur Midden-Holland’

Tegelijk met het opstellen van een visie en plaatsingsbeleid over laadinfrastructuur zet de regio  direct stappen naar de daadwerkelijke uitbreiding van de laadinfrastructuur door deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding van laadinfrastructuur met gemeente Rotterdam en ca. 30 andere gemeenten binnen Zuid-Holland.


Verkeerssubsidies

De wegbeheerders in regio Midden-Holland ontvangen jaarlijks subsidiegeld van de provincie voor de uitvoering van regionale verkeer- en vervoerprojecten vanuit de Subsidieregeling Mobiliteit. Regio Midden-Holland vormt de schakel die de gemeenten samenbrengt en adviseert over de verdeling van de subsidies. Als basis voor de subsidie aanvraag stelt de regio een regionale gebiedsagenda mobiliteit op. Met de gebiedsagenda beogen we in gezamenlijkheid met de provincie te komen tot een integrale gebiedsaanpak op het vlak van mobiliteit (o.a. OV, infra, fiets).
 

Verbeterd wegennetwerk


Op een aantal dossiers is al behoorlijke vooruitgang geboekt. Zo is de gewenste verbeterde infrastructuur van hoofdwegen, randwegen en parallelstructuren een stap dichterbij gekomen door het realiseren van de Moordrechtboog. Daarnaast is - door intensieve belangenbehartiging - de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk (Zuidplas) en Gouda opgenomen in het Meerjarig Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT).  

Focuspunten zijn de A12, Bodegravenboog en de oeververbinding bij Krimpenerwaard (minder files bij de Algerabrug), Beter Bereikbaar Gouwe en station Gouweknoop.

 

Openbaar Vervoer netwerk


De verbeterde spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht in combinatie met de verbeterde infrastructuur tussen Alphen aan den Rijn en Gouda (meer haltes in de nabijheid van bouwontwikkelingen) vormen - met de intercityverbindingen met de grote steden en met Gouda als openbaar vervoersknooppunt in de regio - de ruggengraat van het OV in Midden- Holland. Ook de R-net verbinding tussen Schoonhoven en Gouda verbetert de bereikbaarheid van de regio. De gewenste frequentieverhoging op het spoor tussen Alphen aan den Rijn en Gouda is eind 2017 gerealiseerd.  

Het realiseren van P&R station Gouweknoop blijft bestuurlijke aandacht houden.

Overlay sluiten

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.