Verkeer en Vervoer

Bereikbare regio

Regio Midden-Holland is bijzonder centraal gelegen in de Randstad. Om te voorkomen dat de leefbaarheid en dynamiek van het gebied in de toekomst in het geding komt, wordt gezocht naar oplossingen voor de toenemende mobiliteit. We gaan voor een bereikbare regio.

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 
In het najaar van 2014 is begonnen met het opstellen van een Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP). Het nieuwe RVVP heeft een tijdshorizon van 2025 met een doorkijk naar 2030 en vervangt het oude RVVP uit 1995. Het plan bestaat uit een drietal onderdelen: een strategisch kader, een beleidsvisie en een operationeel uitvoeringsprogramma met concrete en kansrijke regionale projecten. Het RVVP vormt een basis voor (BDU-)subsidies, investeringen en gemeentelijke mobiliteitsvisies en vergemakkelijkt een gezamenlijk en slagvaardig optreden naar derden toe.
Bij de totstandkoming is samengewerkt  met stakeholders om draagvlak te creëren en het actief behartigen van gezamenlijke belangen om de wensen effectief voor het voetlicht te brengen. Naast de leden van het regionaal portefeuillehoudersoverleg (alle wegbeheerders in Midden-Holland: Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en alle Midden-Hollandgemeenten), zijn zowel gemeente Alphen aan den Rijn als Woerden aangehaakt.

Verkeerssubsidies (voormalig BDU)
Een voorbeeld uit het terrein dat bestreken wordt is de Brede Doeluitkering. Dit zijn middelen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die jaarlijks via de Provincie verdeeld worden over verschillende subsidies voor de regio’s, zoals Duurzaam Veilig (infrastructuur), Duurzaam Veilig (gedragsbeïnvloeding), toegankelijkheid OV en regionale BDU. Regio Midden-Holland vormt de schakel die portefeuillehouders en gemeenteambtenaren samenbrengt en adviseert over de verdeling van de subsidies.

Een evenwichtig, veilig en doeltreffend vervoersnetwerk
De centrale doelstelling is om te komen tot een evenwichtig, veilig en doeltreffend vervoersnetwerk dat de bereikbaarheid van en binnen de regio bevordert. In de Ruimtelijke Agenda is deze doelstelling nader geconcretiseerd in:

  • Een verbeterd wegennetwerk
  • Een hoogwaardig netwerk Openbaar Vervoer
  • Een fijnmazig recreatief netwerk

Verbeterd wegennetwerk
Op een aantal dossiers is al behoorlijke vooruitgang geboekt. Zo is de gewenste verbeterde infrastructuur van hoofdwegen, randwegen en parallelstructuren een stap dichterbij gekomen door afspraken met Rijk en provincie over de aanleg van de Parallelstructuur A12, de Moordrechtboog en de Noord - Zuid verbinding via de N207. Daarnaast is - door intensieve belangenbehartiging - de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk (Zuidplas) en Gouda opgenomen in het Meerjarig Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT).

Openbaar Vervoer netwerk
Een robuust Openbaar Vervoer netwerk wordt dichterbij gebracht door bestuurlijke afspraken rondom het HOV-net Zuid-Holland Noord, als onderdeel van Randstadnet. De verbeterde spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht in combinatie met de verbeterde infrastructuur tussen Alphen aan den Rijn en Gouda (meer haltes in de nabijheid van bouwontwikkelingen) vormen - met de intercityverbindingen met de grote steden en met Gouda als openbaar vervoersknooppunt in de regio - de ruggengraat van het OV in Midden- Holland. Ook de R-net verbinding tussen Schoonhoven en Gouda verbetert de bereikbaarheid van de regio.

Toch zijn er ook regionale wensen blijven liggen en behoeft de voortgang van enkele projecten nadrukkelijk blijvende bestuurlijke aandacht. De zogenaamde Bodegravenboog en de Algera-corridor zijn hiervan voorbeelden. Maar dit geldt ook voor de verbreding van de A20. De gewenste frequentieverhoging tussen Alphen aan den Rijn en Gouda is eind 2017 gerealiseerd.  

Een fijnmazig recreatief netwerk
Een fijnmazig recreatief netwerk is van groot belang om de regio meer bereikbaar, maar vooral ook meer beleefbaar te maken. Met de ontwikkelingen rond de Triangel, Westergouwe en de Zuidplaspolder wordt de recreatieve waarde van het Groene Hart groter en groter. Het is van belang stedelijk en landelijk gebied met elkaar te verknopen door een betere benaderbaarheid en beleefbaarheid van het buitengebied.

De regio investeert daarnaast  nadrukkelijk in een netwerk van groene fiets-, vaar- en wandelverbindingen. Een netwerk in de vorm van een spinnenweb dat de landelijk gelegen veenweidegebieden met elkaar verbindt, maar ook de Krimpenerwaard en de Reeuwijkse Plassen bereikbaar maakt. Ook het ontwikkelen van waterrecreatie op de Lek en de Hollandsche IJssel en het realiseren van een waterbus die verschillende gemeenten verbindt, zijn aantrekkelijke initiatieven, die bovendien het waterrijke karakter van de regio benadrukken.

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: 
Cookie-instellingen