Duurzaamheid

De regionale tafel duurzaamheid Midden-Holland zet zich in om een regionale bijdrage te leveren aan de wereldwijde duurzaamheidsopgaven, waar dat regionaal mogelijk is en waar die regionale aanpak effectiviteit- en efficiëntie-verhogend werkt. De duurzaamheidsopgaven zijn:

  1. Voorkomen van een te vergaande verhoging van de temperatuur;
  2. Zorgen voor tijdige en adequate aanpassingen in verband met de klimaatverandering;
  3. Beperken van toenemende schaarste aan grondstoffen;
  4. Voorkomen van verlies van biodiversiteit;
  5. Zorgen voor een leefomgeving, die bijdraagt aan zowel fysieke als psychische gezondheid van de inwoners.

De tafel Duurzaamheid doet dit in samenwerking met de overige bestuurlijke tafels van Midden-Holland. Dit te meer, omdat verduurzaming vaak een integrale aanpak op meerdere thema’s betreft en regelmatig vanuit die andere tafels zal moeten worden opgepakt. Een dergelijke aanpak waarin de verschillende thema’s in de regio worden verbonden, wordt mede aangeraden door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in haar nota “de som der delen” van 26 maart 2019.

Regionale energie strategie (RES)

Voor het tegengaan van te vergaande temperatuurverhoging is de regio Midden-Holland één van de dertig regio’s, die in Nederland invulling moeten gaan geven aan het Nationale Klimaatakkoord. Ook in het Interbestuurlijke programma is afgesproken dat in een landsdekkend geheel van 30 regio’s elke regio een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt om de landelijke CO2-opgave in te vullen op in elk geval de thema’s Gebouwde omgeving en Duurzame opwek op land. 

De Nederlandse klimaatopgaven, die voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs, zijn vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord. Bestuurlijke vertaling van de klimaatmaatregelen vindt - volgens afspraken tussen ministeries EZK, BZK en I&W, IPO, VNG en Unie van waterschappen - in belangrijke mate plaats op regionaal niveau.

De regionale afspraken en opgaven zullen de gemeentelijke doelstellingen op energiegebied ondersteunen en haalbaarder maken. Regionale aanpak zorgt voor meerwaarde door vergroting van efficiëntie en effectiviteit.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen